Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zákazníky – SPOTŘEBITELE

 

Obchodní společnost:    OCHRANA ZDRAVÍ s.r.o.

IČ:            09105069

DIČ:            CZ09105069

Sídlo:            Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 330981 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „prodávající“)  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky pro zákazníky – spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu svého povolání, tj. spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ochranazdraví.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.    Nakupujete-li jako právnická osoba či fyzická osoba jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tyto obchodní podmínky se na vás nevztahují, věnujte prosím pozornost OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro zákazníky – PODNIKATELE.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Použije se vždy takové znění obchodních podmínek, které je účinné k datu uzavření kupní smlouvy. 

 

  1. ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1.    Kupující objednává zboží

- ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) po předchozí registraci kupujícího provedené na webové stránce (viz článek 2.2. obchodních podmínek);

- bez předchozí registrace přímo z webového rozhraní obchodu;

- na základě objednávkového formuláře zaslaného ze své emailové schránky na email info@ochranazdravi.cz nebo obchod@ochranazdravi.cz. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 

2.2.    Uživatelský účet je kupujícímu založen na základě registrace, při níž pravdivě vyplní údaje požadované v registračním formuláři. Kupující je povinen tyto údaje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup do uživatelského účtu může být na přechodnou dobu nedostupný, zejména bude-li to nutné z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, uvedl-li kupující záměrně nepravdivé či klamavé registrační údaje či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží na webové stránce obchodu je informativního charakteru a tato nezavazuje prodávajícího k uzavření kupní smlouvy ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se nepoužije.

3.2.    U každého jednotlivého zboží prezentovaného na webové stránce jsou vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Dále mohou být uvedeny následující údaje:

- specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie); kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, zejména vzhledem ke změnám obalů ze strany výrobců;

- informace o balném a nákladech za dopravu, případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní ceny zboží; tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.    Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

3.4.    Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje. Informace o jednotlivých krocích při vyplnění vyplývají z procesu objednávání na webové stránce obchodu. Kupující má možnost před odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Kupujícímu jsou zpřístupněny aktuálně účinné obchodní podmínky prostřednictvím odkazu v závěru objednávkového procesu. Pro dokončení objednávky je nutné potvrdit, že se kupující s obchodními podmínkami seznámil. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací objednávky ze strany prodávajícího.

3.5.    Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailovou adresu kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

3.7.    Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.    Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený při akceptaci objednávky dle článku 3.6. obchodních podmínek (dále jen „účet prodávajícího“). Kupní cena je splatná do pěti pracovních dnů od doručení akceptace objednávky. Kupující je povinen při platbě uvést variabilní symbol platby uvedený prodávajícím při akceptaci objednávky. 

4.1.2.    Bezhotovostně platební kartou bezprostředně po odeslání objednávky.

4.2.    Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.    Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.4.    Po uhrazení ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu – daňový doklad, kterou v elektronické podobě zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Kupující tímto souhlasí s elektronickým doručováním faktur. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Dodání zboží realizuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce doručením na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo doručením na odběrné místo k osobnímu odběru kupujícím. Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z nabízených možností způsobů doručení.

5.2.    Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 10 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré marně vynaložené náklady s dodáním spojené. Prodávající je povinen do čtrnácti pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena, poníženou o částku odpovídající marně vynaloženým nákladům spojeným s dodáním zboží, které je prodávající oprávněn jednostranně započíst.

5.3.    Je-li prodávající povinen dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré marně vynaložené náklady s dodáním spojené. Prodávající je povinen do čtrnácti pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena, poníženou o částku odpovídající marně vynaloženým nákladům spojeným s dodáním zboží, které je prodávající oprávněn jednostranně započíst.

5.4.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

5.5. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu jevícího známky neoprávněného vniknutí do zásilky není kupující povinen zboží převzít; kupující sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. V opačném případě kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v pořádku a k případné pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude přihlíženo.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.    Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odesláno na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@ochranazdravi.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

6.2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména roušek, respirátorů, masek, polomasek a filtrů apod.), na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

6.3.    Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší s účinky od počátku. Kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy jeho zasláním na adresu sídla prodávajícího. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

6.4.    Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.    Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu případné škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal

7.2.1. má zboží stanovené nebo mezi stranami ujednané vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

7.4.    Ustanovení uvedená v článku 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese reklamace@ochranazdravi.cz. Reklamace vad musí být doložena detailním popisem reklamovaných vad (toho, jak se projevují) a popisem způsobu manipulace a užívání zboží, při kterých se reklamované vady objevily. Je-li to možné, musí být přílohou reklamace rovněž fotografie reklamované vady zboží. Kupující zároveň uvede, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele či přepravce balíkem na adresu sídla prodávajícího.

7.6.    Prodávající potvrdí kupujícímu na emailovou adresu kupujícího, že reklamaci obdržel, do tří pracovních dnů od jejího přijetí. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů, v odůvodněných případech po dohodě s kupujícím 60 dnů. Lhůta počíná běžet od doručení reklamace obsahující veškeré náležitosti dle článku 7.5. obchodních podmínek.

 

VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES,

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

8.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.3.    Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v objednávce v rozsahu nezbytném pro plnění závazku z kupní smlouvy a pro plnění právních povinností prodávajícího. Prodávající bude uchovávat tyto osobní údaje po dobu pěti let od uskutečnění obchodu. Kupující má právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným prodávajícím, na jejich opravu, výmaz, přenositelnost a omezení zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování na emailovou adresu prodávajícího reklamace@ochranazdravi.cz, a to vše v rozsahu neomezujícím splnění závazku kupní smlouvy prodávajícím a neomezujícím plnění jeho právních povinností. Prodávající je rovněž správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Domnívá-li se kupující, že prodávající zpracováním jeho osobních údajů GDPR porušuje, může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kupující návštěvník poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován. Podrobné informace k ochraně osobních údajů najde kupující na webové stránce prodávajícího zde.  1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.    Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Kupní smlouva je tvořena objednávkou kupujícího a její akceptací prodávajícím. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@ochranazdravi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (viz https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Česká obchodní inspekce rovněž vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem s vyloučením mezinárodních úmluv. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V Praze dne 07.05.2020Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající:    OCHRANA ZDRAVÍ s.r.o.

IČ:        09105069

Sídlo:        Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9

 

- odesláno na reklamace@ochranazdravi.cz -Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si ve Vašem internetovém obchodě www.ochranazdraví.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám zasílám zpět na adresu Vašeho sídla, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.V ………. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)