Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OCHRANA ZDRAVÍ s.r.o. IČ: 09105069 se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce:
Adresa: Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha
Email: info@ochranazdravi.cz
Telefon: 739 276 652
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nenaplňuje podmínky stanovené v článku 37 GDPR pro stanovení pověřence pro ochranu osobních údajů a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje, důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt osobních údajů (zákazník) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky, zejména identifikační a kontaktní údaje.
 2. Osobní údaje subjektu osobních údajů (zákazníka) jsou zpracovávány z titulu:
  •  plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění objednávky;
  • plnění zákonné povinností dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR – vedení účetnictví, daňové povinnosti, a jiné;
  • oprávněného zájmu správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – cookies a přímý marketing;
  • Vámi uděleného souhlasu dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR – marketingová sdělení;
 3. Účelem zpracování osobních údajů je 
  • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů (zákazníkem) a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Jedná se zejména o tyto údaje o zákazníkovi: IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Jsou zpracovávány také informace o chování zákazníka (návštěvníka) na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách zákazník (návštěvník) navštívil a které zboží si zobrazil. Účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přímý marketing). 

 

III. Doba zpracování údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů (zákazníkem) a správcem včetně uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. 
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání marketingových sdělení, nejdéle však 15 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním.
 2. Po uplynutí doby pro zpracování a uchovávání osobních údajů, správce osobní údaje smaže v souladu s GDPR.

 

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  • podílející se na přípravě zboží / balení zboží / dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, 
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu správce,
  • zajišťující marketingové služby na základě souhlasu subjektu osobních údajů.
  • Smluvní partneři, kteří pro nás skladují/balí zboží či dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim správce předává, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/balení/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (GOOGLE CLOUD). Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatel cloudových služeb. V takovém případě jsou dodrženy všechny požadavky stanovené v článku 44 a násl. GDPR.

 

V. Práva subjektu osobních údajů (zákazníka)

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt osobních údajů (zákazník): 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; 
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; 
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; 
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem dle čl. 21 GDPR;
  • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR; 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 těchto podmínek;
  • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů – odkaz k podání stížnosti https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava  

 

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů (certifikát https; WPA2; firewall; antivirové programy atd.).
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a v případě, že by došlo ke zpracování osobních údajů v listinné podobě, též zabezpečení těchto uložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami subjekt osobních údajů (zákazník) souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že s jejich obsahem srozuměn a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zákazníkovi zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu zákazníka, která byla správci poskytnuta.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 6. 2020.